SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o. oświadcza, że na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciw działaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 118 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019r o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przedmiotowej ustawy.

SAF-HOLLAND Polska sp. z o.o. declares, that pursuant to Art. 4c of the Act of March 8, 2013 on the prevention of excessive delays in commercial transactions (i.e. Journal of Laws of 2019, item 118, as amended) as amended by the Act of July 19, 2019 on amending certain acts to reduce payment gridlocks (Journal of Laws 2019, item 1649) has the status of a large entrepreneur within the meaning of the Act.